Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

I. Szolgáltatás – leírása, díja, részvételi feltételek

Jelen ÁSZF rögzíti az UNIÓ COOP Zrt. (székhely: 3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 1., cégjegyzékszám: 05-10-000332, adószám: 11868992-2-05, a továbbiakban: „UNIÓ COOP”) https://uniocoop.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

https://uniocoop.hu weboldalon az UNIÓ COOP bemutatja azokat a termékeket, amelyeket a weboldalt felkereső személy kiválaszthat. A félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A szolgáltatás kizárólag Miskolcon érhető el, rendelés kizárólag Miskolci címre adható le!

A Felhasználó – a megfelelő regisztrációt követően – a webáruház termékkínálata alapján állíthatja össze azt a terméklistát (rendelést), amely tartalmazza az UNIÓ COOP által házhoz szállítandó termékeket. A terméklista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása és rendelés leadása után az UNIÓ COOP a rendelést házhoz szállítja. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen termék sem kerül átvételre, úgy szolgáltatási díj nem kerül felszámolásra, egyébként a szolgáltatás díjköteles.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a https://uniocoop.hu weboldalon (továbbiakban: a „Felhasználó”).

A Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok egyelőre nem tudják igénybe venni.

II. Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az UNIÓ COOP jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a https://uniocoop.hu honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb terméklista (rendelés) leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén az UNIÓ COOP e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el.

A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

III. Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, az UNIÓ COOP általi automatikus visszaigazolás

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a terméklista összeállítására. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról e-mail-ben, vagy a weboldalon megadott telefonszám hívásával, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért az UNIÓ COOP nem vállal felelősséget.

Az UNIÓ COOP jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

Az UNIÓ COOP a terméklista összeállítását követő legkésőbb 1 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szolgáltatási díj összegét. Ha a visszaigazoló e-mailben a Vásárló hibát észlel, haladéktalanul köteles jelezni az UNIÓ COOP felé a nem kívánt megrendelések teljesítése érdekében.

IV. Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni az UNIÓ COOP-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, az UNIÓ COOP jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. Az UNIÓ COOP nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

V. Coop Klub törzsvásárlói program

A Coop Klub törzsvásárlói programba csatlakozott Törzsvásárlók számára az UNIÓ COOP a https://uniocoop.hu weboldalon összeállított terméklista kiszállításakor is biztosít lehetőséget pontgyűjtésre. A törzsvásárlói kártya regisztrálására online felületen nem lehetséges, a pontgyűjtés a kiszállítás során a fizetést követően a pontgyűjtő kártya bankkártya terminálon történő használatával történhet. A Coop Klub törzsvásárlói programba csatlakozott Törzsvásárlók számára https://uniocoop.hu weboldalon használata során a Coop Klub törzsvásárlói programból egyelőre a pontgyűjtés érhető el, a törzsvásárlói program többi része kizárólag az UNIÓ COOP Zrt üzleteinek személyes felkeresése során érhető el. A Coop Klub törzsvásárlói programba kizárólag az üzletekben személyesen lehet regisztrálni, a programról a www.coop.hu weboldalon lehet tájékozódni.

VI. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

https://uniocoop.hu honlap tulajdonosa az UNIÓ COOP Zrt. és üzemeltetője a Profi Transz Kft., amelyeket megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

 

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem az UNIÓ COOP Zrt, sem a Profi Transz Kft., sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

Így különösen a Felhasználó

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg az UNIÓ COOP Zrt. jóváhagyása nélkül;
 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a Cooki e-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, a Felhasználó ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel az alábbi elektronikus levélcímen fordulhat az UNIÓ COOP Zrt-hez: webaruhaz@uniocoop.hu

VII. A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele

Az előző pontban írtak mellett természetesen tilos magát a Szolgáltatást is jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 • olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;
 • olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, az UNIÓ COOP Zrt., az UNIÓ COOP Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;
 • más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
 • egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;
 • nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
 • https://uniocoop.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;
 • elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

Az UNIÓ COOP jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki az UNIÓ COOP kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglal minden olyan kárt, amelyet az UNIÓ COOP-nak illetve amelynek megtérítését a UNIÓ COOP-tól harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely a Felhasználó általi jogosulatlan igénybevétel következménye. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabálysértés miatt az UNIÓ COOP-ra kiszabott bírság is kárnak minősül.

VIII. A Szolgáltatás elérhetősége

Az UNIÓ COOP a Szolgáltatást Magyarország területén, azon belül kizárólag Miskolcon nyújtja és megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. A Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve azonban nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát e-mail-ben, vagy a weboldalon megadott telefonszám hívásával. Ekkor az UNIÓ COOP mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszüntesse.

Az UNIÓ COOP fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a https://uniocoop.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

Megfelelő – e-mailen keresztül történő - tájékoztatást követően az UNIÓ COOP bármikor jogosult a Szolgáltatás nyújtását – akár részlegesen is - beszüntetni azzal, hogy a már leadott bevásárló listákon szereplő termékek még kiszállításra kerülnek.

IX. Felelősség

Az UNIÓ COOP megtesz minden tőle elvárhatót a https://uniocoop.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, azonban a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. Az UNIÓ COOP nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben az UNIÓ COOP pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

UNIÓ COOP különösen nem felel az alábbiakért:

 • harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a https://uniocoop.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a https://uniocoop.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
 • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben UNIÓ COOP számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
 • https://uniocoop.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve a https://uniocoop.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

A jelen pont rendelkezései nem érintik UNIÓ COOP tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

X. Személyes adatok védelme

A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi tájékoztatóban érhetőek el, mely a https://uniocoop.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-44 weboldalon érhető el.

XI. Irányár, mennyiségi eltérések, költségek, minimum rendelési összeg

Irányár

A honlapon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes árucikkek kiszállításkor érvényes árai eltérhetnek a https://uniocoop.hu honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól. A weboldalon látható irányárak megegyeznek a Felhasználó lakcíméhez rendelt kiszolgáló áruházban lévő termékek aznapi, azaz megtekintéskori áraival. Ezen szabálytól az UNIÓ COOP, kampány keretén belül, előre meghatározott időszakra eltérhet.

A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t, valamint a betétdíjat tartalmazzák.

Az UNIÓ COOP nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árért (0 Ft). Ilyen esetekben az UNIÓ COOP nem köteles a terméket a honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén az UNIÓ COOP a rendelés visszaigazolását megelőzően felajánlja a termék valós áron való megvásárlásának lehetőségét.

Mennyiségek, mennyiségi eltérések

Az eladásra kínált termékek csak háztartási mennyiségben rendelhetőek, azaz korlátozásra került a megrendelésenként vásárolható mennyiség. A maximálisan vásárolható mennyiség minden terméknél feltüntetésre kerül.

Ha a Felhasználó nem darabszám szerint választja ki a terméket (pl. lédig termék esetén), az UNIÓ COOP fenntartja a jogot arra, hogy azt bizonyos - mérési pontatlanságból adódó - eltéréssel szállítsa le. Az UNIÓ COOP azonban természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az eltérés a lehető legkisebb legyen, azaz a Felhasználó által meghatározott mennyiséghez a lehető legközelebb álljon.

Az olyan termékeket, amelyek ára bár egységnyi mennyiségben (egalizált tömegben) van meghatározva, azokat mind mennyiség, mind darabszám szerint ki lehet választani, UNIÓ COOP a Felhasználó döntése szerint szállítja le. Amennyiben a Felhasználó darabszám szerinti kérést küld, a termék ára a kért darabszám mennyisége szerint kerül meghatározásra.

Költségek

Abban az esetben, ha a kiválasztott termékek közül a Felhasználó végül egyet sem vesz át, az UNIÓ COOP a kiszállításért szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles. Felhasználó a szolgáltatási díjat a ténylegesen átvett termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni az UNIÓ COOP nevében a kiszállítást végző Profi Transz Kft. részére, melyet az UNIÓ COOP pénzügyi bizonylattal szed be a Profi Transz Kft. részére. A beszedett díjról a Profi Transz Kft. elektronikus számlát küld a felhasználó e-mail címére a kiszállítást követő 12 órán belül.

Kiszállítási Díj

A kiszállítás díja a vásárlás összegétől függetlenül 1.500 Ft (azaz Ezerötszáz Forint) Ezen szabálytól az UNIÓ COOP, kampány keretén belül, előre meghatározott időszakra eltérhet.

Minimum rendelési összeg

A rendelés értékének minimum összege 1.500 Ft (azaz Ezerötszáz Forint), mely magába foglalja a visszaváltható göngyöleg betétdíját is.

XII. A terméklista összeállítása, termékek elérhetősége, helyettesítő termékek

A terméklista a https://uniocoop.hu honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A terméklista összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására.

https://uniocoop.hu honlapon bemutatott termékek rendelkezésre állása (ideértve a kiszállításkori elérhetőséget is) az adott kiszolgáló áruház raktárkészletétől függ, ezért az UNIÓ COOP nem garantálja valamennyi termék folyamatos elérhetőségét. Annak érdekében, hogy a termékek a lehető legnagyobb számú Felhasználó számára álljanak rendelkezésre, az UNIÓ COOP-nak jogában áll előre felső határt szabni arra nézve, hogy egy Felhasználó mennyi egyedi árucikkeket vásárolhat meg. Ebben az esetben a Felhasználó nem választhat ki nagyobb darabszámú vagy mennyiségű terméket, mint amennyit az UNIÓ COOP által meghatározott felső határ enged.

Ha a Felhasználó által kiválasztott termékek nem állnak rendelkezésre, akkor szállításkor az UNIÓ COOP mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan más termékeket ajánljon fel, amelyek tulajdonságukban és árukban a lehető legközelebb állnak a Felhasználó megrendeléséhez. A helyettesítő termék ára, kiszerelése és márkája eltérhet a Felhasználó által kiválasztott termék árától, kiszerelésétől és márkájától.

XIII. Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF I. pontjában írtakkal összhangban az UNIÓ COOP és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, amikor az UNIO COOP megküldi a vásárló részére a megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mailt. Eddig az időpontig sem a Felhasználó, sem az UNIÓ COOP egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

A megrendelés és annak visszaigazolása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amely a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet az UNIÓ COOP nem iktat.

XIV. Megrendelés leadása, módosítása vagy törlése

A Felhasználó a megrendelését a https://uniocoop.hu honlapon adja le a következők szerint: a Felhasználó a sikeres regisztrációt követően a terméket kiválasztja, kosárba helyezi, és megadja a szállítási, fizetési, valamint egyéb feltételeket, adatokat, majd végül a MEGRENDELEM gombra kattintva véglegesíti a megrendelést. A megrendelést a kiszállítás napján sem a Felhasználó, sem az UNIÓ COOP nem módosíthatja, míg a rendelés törlésére a kiszállítás napján kizárólag az UNIÓ COOP jogosult. 

A Felhasználó a megrendelés során – a megjegyzés rovatban - tudja kérni a kiszállítás napját és a szállítási idősávot, amikor a kiszállítást szeretné. Az UNIÓ COOP pontos időpontra történő szállítást nem vállal.

Rendelések kiszállítása a 12 óráig rendelésket - a munkaszüneti napok kivételével - hétfőtől péntekig a következő napon 800 órától délután 1300 óráig, illetve 1630 - 1830 - ig szállítjuk ki a rendelésnél a megjegyzés rovatban megjelölt kérésnek megfelelően. Hétvégi kiszállítás nincs. A péntek 1200 és vasárnap 1200 között érkező rendelések hétfőn kerülnek kiszállításra.

XV. Átadás-átvétel

A termékek https://uniocoop.hu honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet, valamint megjelöli azt az időpontot, amikor a házhozszállítás alkalmas számára.

A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén az UNIÓ COOP nem vállal felelősséget a házhozszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.

Lakóház esetén a https://uniocoop.hu honlapon keresztül a Felhasználó kérheti azt is, hogy a terméket egy bizonyos emeletre vagy lakásba szállítsák. Ebben az esetben a szállítást végző alkalmazott köteles tőle ésszerűen elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell: (a) a kiszállítást végző alkalmazottnak rendelkeznie kell a Felhasználó engedélyével a belépéshez, valamint (b) semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt főkapu). Egyéb esetekben (pl. irodaházak, vagy olyan épületek, amelyekben a belépés biztonsági ellenőrzéshez kötött) az UNIÓ COOP a kiszállítást főszabály szerint a főbejáratig vállalja.

Az UNIÓ COOP köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a UNIÓ COOP nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály).

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a kiszállítást végző alkalmazottnak kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a kiszállítást végző alkalmazott akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

Ha a Felhasználó által megjelölt helyen és időpontban senki nem veszi át a kiválasztott és kiszállítani kért terméket, a kiszállítási végző alkalmazott köteles értesítést hagyni arról, hogy megkísérelte a szállítást és jelezni, hogy a Felhasználó lépjen kapcsolatba a telefonos ügyfélszolgálattal az újbóli kiszállítás érdekében.

A Felhasználó a megrendelt termékeket köteles tételesen ellenőrizni (minőségi és mennyiségi szempontból is) a kiszállítást végző alkalmazott jelenlétében. Ennek elmulasztása esetén, illetve a termékek átvételét követően, ki nem szállított termék miatt vagy a megrendelt és a kiszállított mennyiség közötti mennyiségi eltérés miatt reklamációt UNIÓ COOP-nak nem áll módjában elfogadni. 

 

XVI. A fizetés

A termékek vételárát a Felhasználó fizetheti az átvételkor bankkártyával vagy készpénzben, melyet a rendelés megküldése előtt minden esetben meg kell adni. Az UNIÓ COOP az igénybe vett fizetőeszköz használatáért díjat nem számít fel.

A rendelés alapján a termékek megvásárlásáról a nyugtát a kiszolgáló áruház(ak) állítja(k) ki, mely a kiszállításkor kerül átadásra.

A termékek vételárának kifizetése céljából a Felhasználó Visa, Master Card, valamint Maestro típusú bankkártyákat használhat.

Bankkártyás fizetés esetén a termékek kiválasztása előtt a Felhasználónak ellenőriznie kell azt, hogy bankkártyájának érvényessége lejár-e az előtt a nap előtt, amikor a kiválasztott termékek várhatóan átvételre kerülnek. Amennyiben a Felhasználó bankkártyája érvénytelenné válik azon a napon, amikor UNIÓ COOP a termékeket leszállítja, vagy amikor az áruházi átvételre sor kerülne, az UNIÓ COOP megtagadhatja a termékek átadását.

Amennyiben a Felhasználó a tranzakcióról ÁFA-s számlát szeretne kapni, úgy azt a terméklista megjegyzés rovatában, de legkésőbb a termékek átvételekor vagy a kiszállítást végző alkalmazottnak kell jeleznie. A Felhasználó az ÁFA-s számlát utólag, a termékek átvételét követően postai úton kapja meg az UNIÓ COOP-tól. Az ÁFA-s számla minden esetben tételesen kerül kiállításra.

Felhasználó a vásárlás során kuponokat nem használhat fel, a hagyományos, áruházban beváltható kuponokat és vásárlási utalványokat (pl. Erzsébet utalvány) az UNIÓ COOP nem fogadja el.

XVII. A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni. Amennyiben Felhasználó valamennyi termék átvételét megtagadja, úgy szolgáltatási díjat nem kell fizetnie.

Ezen túlmenően, a Felhasználó jogosult a szerződéstől a termék(ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Felhasználó köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül a terméke(ke)t az UNIÓ COOP részére saját költségén visszaküldeni.

Az UNIÓ COOP köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a Felhasználó – választása szerint - a visszaadott termékekért cserébe másik terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.) A termékek visszaadásával és azok vételára visszafizetésével egyidejűleg a visszafizetett összegnek megfelelő számú pont a Vásárló Club Club törzsvásárlói számlájáról levonásra kerül.

A Felhasználó elállás esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Felhasználó nem gyakorolhatja ezen jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek (így pl. húskészítmények, sajtok, bébiételek) esetén, olyan termékeknél, melyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel, valamint olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva (pl. higiéniai vagy egészségügyi okokból) a felbontást követően nem visszaadható termékek (pl. kozmetikum, stb.)

Az elállási jog a 2.számú Függelékben meghatározott nyilatkozattal, vagy a Felhasználó egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

Elállás alá eső termékek esetén azok vételárát az UNIÓ COOP az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti. Az UNIÓ COOP jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméke(ke)t vissza nem kapta, vagy a Felhasználó azon igazolásáig, hogy ezen terméke(ke)t részére visszaküldte.

A jelen pont természetesen nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján és az ÁSZF XIX. pontja szerint megilletnek.

XVIII. Visszaváltható göngyöleg

A visszaváltható göngyöleggel értékesített termékek árai magukban foglalják a göngyöleg árát (betétdíjat) is. A göngyöleg ára az érintett számlán minden esetben feltüntetésre kerül. Felhasználó a visszaváltható göngyöleget visszaviheti a kijelölt UNIÓ COOP áruházakba, mely esetben visszakapja annak árát. A visszaváltható göngyöleget közvetlenül a kiszállítást végző alkalmazottnak nem lehet visszaadni.

XIX. Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A Felhasználó természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet e-mail-ben, vagy a weboldalon megadott telefonszám hívásával, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján, továbbá a blokkot kiállító kijelölt UNIÓ COOP áruházban megtehet.

Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a XXI. pontban (UNIÓ COOP elérhetőségei) meghatározott elérhetőségeken. Az UNIÓ COOP a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Felhasználó a panaszt írásban jelentette be, az UNIÓ COOP a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

Az UNIÓ COOP Zrt. székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Elérhetőségek:

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 46/501-091 (új ügyek), 46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Panasszal fordulhatnak még az online vitarendezési platformon:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Az UNIÓ COOP kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó kötelezettségeit az 4. és 5. függelék tartalmazza.

XX. Vegyes rendelkezések

https://uniocoop.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.

Az online felületen lévő termékfotók eltérhetnek az aktuálisan elérhető és kiszállításra kerülő termékek csomagolásától.

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén az UNIÓ COOP nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

Az UNIÓ COOP az Országos Kereskedelmi Szövetség („OKSZ”) tagja, s mint ilyen magára nézve kötelezőnek ismeri el az OKSZ Kereskedelmi Etikai Kódexét. Az Etikai Kódex a következő linken érhető el: http://www.oksz.hu/kodex.htm

XXI. Az UNIO COOP Zrt. elérhetőségei

Weboldal címe:

https://uniocoop.hu

Az ügyfélszolgálat e-mail címe:

webaruhaz@uniocoop.hu

Az ügyfélszolgálat telefonszáma:
munkanapon 8 – 16 óra között

+36 (30) 462-1004

Az ügyfélszolgálat levelezési címe:

UNIÓ COOP Zrt.

3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 1.

A jelen ÁSZF 2020. június 22-én lép hatályba.

1. sz. Függelék

Kiszolgáló áruházak listája

101. sz. COOP SZUPER, Miskolc, Búza tér

105. sz. COOP SZUPER, Miskolc, Kisfaludy u. 31-33.

110. sz. COOP SZUPER, Miskolc, Kuruc u. 47.

140. sz. COOP SZUPER, Miskolc, Szentgyörgy u.22

150. sz. COOP SZUPER, Miskolc, Vörösmarty u.17.

2. sz. Függelék

Elállási mintatájékoztató

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket / utolsó terméket átveszi.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (javasoljuk, hogy postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF XXI. pontjában megjelölt címek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alábbiakban található elállási nyilatkozat-mintát is.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

 

Az elállás joghatásai

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez a Felhasználó kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben az elállási jog gyakorlására a termékek átvételével egyidejűleg valósul meg, úgy a terméket visszafuvarozzuk és termék(ek) visszaküldésének költségeit az UNIÓ COOP viseli.

Amennyiben a termék(ek) átvételét követően él elállási jogával, úgy a Felhasználóköteles az UNIÓ COOP számára - a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Ilyen esetben a termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: UNIÓ COOP Zrt. 3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/eladásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

3. sz. Függelék

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

Az UNIÓ COOP hibás teljesítése esetén Ön az UNIÓ COOP-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Az UNIÓ COOP-val szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az UNIÓ COOP nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesíthető termékszavatossági igény?

Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elenyészik.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető